Kategoriler
Geçmiş Tarih

Karahanlılar

Uygur Devleti’nin yok olmasından sonra Karluk boyunda yaşayan Bilge Kül Kadir Han tarafından 840 yılında kurulmuştur. Karahanlılar 932 senesinde İslamiyet’i kabul etmiştir ve en önemli ve en parlak dönemlerini Yusuf Kadir Han zamanında yaşamışlardır.

999 senesinde Samanoğulları Devleti’ni işgal eden Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Karahitaylar ve Moğollarla da rekabet içinde olmuşlardır. Karahanlılar yönetim biçimi olarak Yusuf Kadir Han’dan sonra veraset sistemine geçtiği için ikiye ayrılmıştır. Doğu Karahanlılar Moğollar, Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yok edilmiştir.

Karahanlılar, yönetimi ve halkının da tamamen Türklerden oluşması üzerine Türkçe diline ve Türk kültürüne çok önem göstermiştir. Orta Asya Türk kültürünü Selçuklular arasında yaygınlaşmasında etkin bir göreve sahiptirler. Çeşitli kervansaraylar düzenlemiş ve ticareti canlı tutmaya çalışan Karahanlılar bunun yanında ilk defa düzenli posta sistemini uygulayan Türk-İslam devleti olmuştur. Her alanda Türkçe dilini kullandıkları için çok değerli eserler ortaya çıkarmışlardır. Bunlardan en çok bilinenleri ve en çok önemli olanları Yusuf Hac Hacib tarafından kaleme alınmış Kutadgu Bilig ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanı Lügat-it Türk’tür.

Kategoriler
Geçmiş Tarih Türk Tarihi

Köktürkler ve Uygurlar

Köktürkler

Avar egemenliğini ortadan kaldıran Bumin Kağan tarafından 552 yılında ortaya çıkan 1.Köktürk Devleti 630 yılında Çinliler tarafından istila edilmiştir. Kürşat İhtilali’nden sonra Çinlilere karşı yapılan bağımsızlık mücadelesinde 2.Köktürk devleti kurulmuştur. Devletin kurucusu Kutluk Kağan olduğu için 2.Köktürk Devleti Kutluk Devleti olarak da bilinmektedir. Türk ismiyle kurulan, alfabeyi ortaya çıkaran, yazılı eserler veren vede bağımsızlık savaşı neticesinde kurulan ilk Türk Devleti’dir. Hunlara benzer bir göçebe yaşam tarzını benimseyen Köktürkler, çadır sanatı, demircilik, hayvancılık ve dokumacılık dallarındada ileri gitmişlerdir. Sasaniler, Çinliler, Akhunlar, Uygurlar ve diğer Türk boylarıyla savaşmışlar, Bizanslarlada çeşitli dostluk çıkarlarından dolayı iyi geçinmişlerdir. Batı Türklerin atası varsayılan Köktürkler 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ni kullanmışlar ve Ergenekon Destanı’nın kuşaktan kuşağa geçmesini sağlamışlardır.

Uygurlar

Kutluk Devleti’nin çökmesinin ardından Karlukların da yardımlarıyla birlikte Orta Asya topraklarında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Başkent olarak Ordu’nun Balık ilçesini seçmişlerdir. Mani dinine mensup olduklarından, savaşçı yeteneklerini kaybetmişler ve bu nedenlede çok fazla varlıklarını sürdürememişlerdir. Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmeye çalışan ilk Türk devletidir. Bu sebeple, tarım ticaret şehir mimarisi gibi branşlarda oldukça başarılıdırlar. Talaş Savaşı’ndan sonra baskı tekniği öğrenmişler ve ilk Türkçe eserlerini meydana getirmişlerdir. Kırgızlar tarafından 840 yılında ortadan kaldırılmışlardır.