Kategoriler
Geçmiş Tarih

Anadolu Uygarlıkları

Hayatın Yontma Taş Devri’nde başladığı kabul edilen Anadolu’da Tarih Öncesi Devirlerin en eski yerleşim merkezleri şunlardır :

Yontma Taş Devri’nde,
Antalya dolaylarında Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaraları

Cilalı Taş Devrin’nde,
Diyarbakır’da Çayönü ( Tarımsal üretimde en eski yerleşim yeri )
Konya dolaylarında Çatalhöyük ( En eski şehir yerleşmesi )
Gaziantep’te Sakçagözü
Malatya’da Caferhöyük

Maden Devri’nde,
Çanakkale dolaylarında Truva
Burdur dolaylarında Hacılar
Çorum dolaylarında Alacahöyük
Yozgat dolaylarında Alişar
Van’da Tilkitepe
Kayseri’de Kültepe

Hititler

Anadolu’da merkezi yönetimi kuran ilk kavimdir.
Pankuş adı verilen meclisleri vardır.
Anal denilen yıllıkları hazırlayarak ilk tarafsız tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
Orta Anadolu’da etkinlik göstermişlerdir.
Merkezleri Hattuşaş’tır.
Tavananna denilen kraliçeler yönetimde söz sahibidir.
Mezopotamya’dan aldıkları hukuk kurallarını daha da yumuşatarak uygulamışlar, aile ve ceza hukukunu geliştirmişlerdir. İdam cezası verilmemiş, cezalandırmalar da fidye usülü uygulanmıştır. İlk kez kadına miras ve mülkiyet hakkı verilmiş, evlilikler devletin güvencesi altına alınmıştır. Bu durum dünyanın ilk medeni anayasasının Hititlere ait olduğunu kanıtlamaktadır.
Halk yönetenler ve yönetilenler diye iki sınıfa ayrılmışsa da belirgin bir sınıf farkı görülmemiştir.
Urartular gibi Çivi ve Hiyeroglif Yazısı’nı birlikte kullanmışlardır.
Mısırlılarla Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır.
MÖ VII. Yüzyılda Asurlular tarafından yıkılmışlardır.

Urartular

Doğu Anadolu’da etkinlik göstermişlerdir. Merkezleri Van’dır.
Maden işlemeciliği, hayvancılık, dokumacılık, kale, sur ve su kanalı yapımı gibi alanlarda ileri gitmişlerdir.
Hititler gibi Çivi ve Hiyeroglif yazısını birlikte kullanmışlardır.
Diğer Anadolu kavimleri gibi çoktanrılı dinlere ve ahirete inanmışlardır.
İskitler tarafından zayıflatılmış, Medler tarafından da yıkılmıştır.

Kategoriler
Geçmiş Tarih

Ege ve Roma Uygarlıkları

Girit Uygarlığı

Ege’de kurulan ilk uygarlıktır.
Bir ada devleti olduğu için balıkçılık, deniz ticareti ve donanma yapımında oldukça ileri gitmişlerdir.
Anadolu, Mısır ve dolaylı olarak da Mezopotamya uygarlıklarından etkilenmişler, ayrıca saray ve su kanalı yapımında, seramik ve vazo yapımında önemli gelişme sağlamışlardır.
Günümüze ulaşan en önemli mimari eserleri Knossos Sarayı’dır.
Çok tanrılı dinlere ve ahirete inanan Giritliler, Aka’ların istilası sonucunda yıkılmışlardır.

Miken Uygarlığı

Girit Uygarlığı’na son veren Akalarca kurulmuştur.
Mora’da kurulan bu uygarlık şehir devletleri tarzında idare edilmiştir. En büyük iki şehir devleti Miken ve Tirins’tir.
Şato ve vazo yapımında ileri gitmişler, Çanakkale bölgesine hakim olan Truvalılarla önemli savaşlar yapmışlardır.
Girit yazısını geliştirerek Grekçe’nin temelini atmışlardır.
Çoktanrılı dinlere ve ahirete inanan Mikenler ayrıca Adalar Kültü diye bilinen bir başka dine de inanmışlardır. Dorlarca yıkılmışlardır.

Yunan Uygarlığı

Akalara son veren Dorlarca kurulmuşur. Polis denilen şehir devletleri tarzında yönetilmişlerdir. Şehir devletleri arasında sürekli savaşlar yapıldığından bölgede güven ve huzur ortamı sağlanamamıştır.
Dorlar Akaları köleleştirmişler ve halkı üç sınıfa ayırarak yönetmeye çalışmışlardır. Halk içindeki sınıf farkını ortadan kaldırmak ve siyasal birliği sağlamak gibi amaçlarla;
Arhonlar aracılığıyla kanunlar hazırlamışlar,
Olimpiyatlar düzenlemişler,
Başta Homeros olmak üzere bir çok bilim adamı tarafından halkı birlik ve beraberliğe çağırmışlardır.
Modern Tarih Yazıcılığını başlatmışlar, İyonlar aracılığıyla aldıkları Fenike Alfabesi’ni geliştirerek Romalılara aktarmışlardır.
Çoktanrılı dinlere inanmışlar ve tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir. Bu nedenle resim ve heykelcilik gelişmiştir.
Rahip-kral anlayışı yaygındır.
Makedonya kralı Büyük İskender’in Anadolu’yu istila eden Persleri bölgeden çıkartmak amacıyla başlattığı Doğu Seferleri sonucunda ortaya çıkan uygarlıktır.
Bu uygarlığın en önemli özelliği doğu-batı kültürlerinin sentezi olmasıdır.
Anadolu, İran, Mezopotamya ve Mısır gibi uygarlıklardan etkilenmiş, Roma ve İslam uygarlıklarını da etkilemiştir.

Roma Uygarlığı

İlkçağ’da kurulan önemli uygarlıklardan biridir.
Günlük yazımından dolayı gazeteciliğin doğmasını sağlamışlardır.
On İki Levha Kanunlarını hazırlamışlar ve günümüz medeni kanununun temelini atmışlardır.
Hıristiyanlığı önceleri reddetmiş, daha sonra ise Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet olmuştur.
Güneş Takvimi ile alfabeyi geliştirmişlerdir.
Halk, particiler, plepler ve köleler olmak üzere 3’e ayrılmıştır.
Devlet, krallık, cumhuriyet ve imparatorluk gibi bölümlere ayrılarak yönetilmiştir.

Kategoriler
Dünya ülkeleri Geçmiş Tarih

Doğu Akdeniz Uygarlıkları

a) Fenike Uygarlığı

Suriye’nin batısında, Lübnan dolaylarında yaşayan Sami (Arap) asıllı kavimdir.
Coğrafi konumları nedeniyle daha çok gemi yapımında ilerlemiş olan Fenikeliler, deniz ticaretinde büyük gelişme sağlamışlar ve sömürgeciliğin ilk adımı olan kolonicilik hareketini başlatmışlardır.
Ticari amaçlı kurulan Fenike kolonilerinin en önemlileri; Kuzey Afrika’daki Kartaca ve İspanya’daki Gades’tir.
Dünyanın bilinen ilk alfabesi olan, 22 harften oluşan ve günümüz alfabesinin temeli sayılan Fenike Alfabesi’ni oluşturan Fenikeliler, ayrıca camı icat etmişler, fildişi işlemeciliği, bayındırlık ve mimari alanlarında gelişmişlerdir.

b) İbrani Uygarlığı

Sami asıllı bu toplum, Filistin dolaylarında yaşamış ve tektanrılı dinlerin ilki olan Museviliğe inanmışlardır.
Kralları Hz.Davut döneminde Kudüs kentini kuran ve dönemin en güçlü devletlerinden biri haline gelen İbraniler, Hz.Davut’un oğlu Hz.Süleyman’dan sonra kuzeyde İsrail, güneyde Yahudi olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.
Komşularıyla iyi geçinmediklerinden sürekli yurtlarından sürülen İbraniler, aşırı milliyetçi özelliğe sahiptirler. İbranilerin bu özelliği kültürel ve siyasal birliklerini güçlendirmiş ancak Museviliğin dünya dini olmasını engellemiştir.