Kategoriler
Geçmiş Tarih

Karahanlılar

Uygur Devleti’nin yok olmasından sonra Karluk boyunda yaşayan Bilge Kül Kadir Han tarafından 840 yılında kurulmuştur. Karahanlılar 932 senesinde İslamiyet’i kabul etmiştir ve en önemli ve en parlak dönemlerini Yusuf Kadir Han zamanında yaşamışlardır.

999 senesinde Samanoğulları Devleti’ni işgal eden Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Karahitaylar ve Moğollarla da rekabet içinde olmuşlardır. Karahanlılar yönetim biçimi olarak Yusuf Kadir Han’dan sonra veraset sistemine geçtiği için ikiye ayrılmıştır. Doğu Karahanlılar Moğollar, Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yok edilmiştir.

Karahanlılar, yönetimi ve halkının da tamamen Türklerden oluşması üzerine Türkçe diline ve Türk kültürüne çok önem göstermiştir. Orta Asya Türk kültürünü Selçuklular arasında yaygınlaşmasında etkin bir göreve sahiptirler. Çeşitli kervansaraylar düzenlemiş ve ticareti canlı tutmaya çalışan Karahanlılar bunun yanında ilk defa düzenli posta sistemini uygulayan Türk-İslam devleti olmuştur. Her alanda Türkçe dilini kullandıkları için çok değerli eserler ortaya çıkarmışlardır. Bunlardan en çok bilinenleri ve en çok önemli olanları Yusuf Hac Hacib tarafından kaleme alınmış Kutadgu Bilig ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanı Lügat-it Türk’tür.

Kategoriler
Doğa ve Yaşam Dünya ülkeleri Eğitim - öğretim Geçmiş Tarih Genel Konular Toplumsal Konular Türk Tarihi

Uygur Sanatı

Uygurların göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeleri ve temsil ettikleri dini inançları nedeniyle sanat bakımından ilerlemişlerdir. Uygurlar, mimari, resim, heykel, yazı gibi sanat alanlarında eserler oluşturmuşlardır. Özellikle mimari, resim ve heykel gibi alanlarda, onlardan sonra gelen nesilleri, dönemleri de etkilemişlerdir. Uygurların budist tapınak ve mezar yapıları önemli derecede gelişmişti. Uygurların bu başarılı eserleri aynı zamanda Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Moğollar gibi devletleri mimari açıdan etkilemiştir. Duvar süslemelerinde ve minyatürleriyle Arap, Selçuklu ve Osmanlı sanatına kaynaklık etmiştir.

Uygurlar dışında, diğer devletlerde o zamana ait eserler çok az derecededir. Bunun nedeni ise Türklerin yerleşik hayattan çok göçebe hayat tarzı yaşamaları ve o devletlerin daha çok askeri teşkilat yapılanmasına sahip olmalarıdır.

Uygur Sanatı
Uygur Sanatı