Kategoriler
Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

Arabistan’da İslamiyet yaygınlaşmadan önce Main, Seba, Nebat, Himyeri, Gassani gibi bir sürü şehir devleti bulunmaktaydı. Kısacası Arabistan’da siyasi birlik kurulamamıştı.

Arap Yarımadası’nın Genel Özellikleri

Arap Yarımadası’nın ekonomik, dini ve kültürel başkenti Mekke şehriydi. Mekke’nin yönetiminin yanı sıra Kabe’nin müdafasını korumak görevi Kureyş kabilesine aitti. Bölge halkının en çok tercih ettiği geçim kaynağı ticaretti.

Halk, Bedeviler ve Medeniler diye iki farklı sınıfa ayrılmıştır. Bedeviler göçebe yaşam tarzını Medeniler ise yerleşik yaşam tarzını benimsemişlerdir. Toplumsal hayatta eşitsizlik ön plandaydı. Çünkü toplumda gözle görülebilen bir sınıf ayrımı vardı.

Çok tanrılı inanış olan putperestlik popüler olmakla birlikte Hıristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi tek tanrılı dinler de bulunmaktaydı.

Kabileler arasında haram ayların dışında her zaman savaş olurdu. Yılın belli zamanlarında kurulan panayırlarda güzel diksiyon ve şiir yarışmaları yapılırdı.

Kategoriler
Geçmiş Tarih Genel Konular Günlük hayat İslam Dini Orta Doğu Toplumsal Konular

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Durumu

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası, diğer kıtalarda olduğu gibi karışıklık içerisindeydi. Bu bölgenin en önemli bölgeleri Hicaz, Yemen ve Necid idi. Özellikle Yemende halk için tarıma elverişli topraklar bulunuyordu. Necid bölgesinde ise hayvancılıkla uğraşılıyordu. Hicaz bölgesinde ise Mekke, Medine ve Taif şehirleri bulunuyordu, bu bölgelerden önemli ticaret yolları geçmesi onları ekonomik olarak diğer yerlerden üstün kılıyordu.

Arabistan’da İslamiyet öncesinde yıldızlara güneşlere tapma, putpereslik, Hristiyanlık, Musevilik ve Hz. İbrahimin dini olan Haniflik dinine inanan insanlar bulunuyordu.

Yaşayış şekilleri ise kabileler biçimindeydi. Her kabilenin başında şeyh adı verilen reisler bulunurdu. Kabileler aynı kökten gelen ailelerden oluşurdu.

islamiyet
İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Durumu