Etkili Dualar konu başlığı altında nazar, kısmet, rızık, güzel huy, hafıza güçlendirme gibi daha nice insana iyi gelen etkili duaların yanı sıra Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) efendimizin söylediği ve ümmeti için önerdiği duaları da bulabilirsiniz.

 

1 – Hastalara Şifa Veren Dualar

 • Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.
 • Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

 • Türkçe Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.
 • Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

 • Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.
 • Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

DİŞ AĞRISI İÇİN DUA

 • Anlamı: Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

 • Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.
 • Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selâm 40)

GÖZ AĞRISI İÇİN OKUNAN DUA

 • Türkçe Okunuşu: Ya rabbi kavvi besari allahümme eşfi enteşşafi allahümme a’fintelmuaf.
 • Anlamı: Yâ Rabbî, görüşümü kuvvetlendir, Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!»” diyen kimsenin biiznillahi teâlâ gözleri ağrımaz. Ve gözlerinde hastalık varsa biiznillahi teâlâ şifâyâb olur

 • Okunuşu: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”
 • Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878

GEÇİM DARLIĞINDAN KURTULMA DUASI

 • Okunuşu: “Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ühhiret vela te’hira mâ ûccilet.”
 • Anlamı: “Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

BORÇTAN KURTULMA DUASI

 • Okunuşu: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”
 • Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

3 – SIKINTIDAN KURTULMA DUALARI

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNAN İNŞİRAH SURESİ

 • Türkçe Okunuşu:
  Bismillâhirrahmanirrahim ﴾1﴿ Elem neşrah leke sadrek. ﴾2-3﴿ Ve vada’nâ ’anke vizrek. Elleziy enkada zahrek. ﴾4﴿ Ve refa’nâ leke zikrek. ﴾5-6﴿ Feinne me’al’usri yüsrâ. İnne me’al’usri yüsrâ. ﴾7-8﴿ Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.
 • İnşirah Suresi’nin Anlamı ;
  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla ﴾1﴿ Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? ﴾2-3﴿ Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? ﴾4﴿ Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? ﴾5-6﴿ Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. ﴾7-8﴿ Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

ŞİDDETLİ SIKINTIDAN KURTULMA DUASI

 • Türkçe Okunuşu:
  “İlâhî bi ehassı sıfâtike ve bi ‘izzi celâlike ve bi a’zami esmâike ve bi ‘ismeti enbiyâike ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike es’elüke ziyâdeten fi’l ‘ilm ve tevbeten kable’l mevt ve râhaten ‘inde’l mevt ve mağfireten ba’de’l mevt ve necâten mine’n-nâr ve duhûlen fi’l cenneh ve ‘âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l âhirah bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…İlâhî bi hakkı Huseyn ve ahîhi ve ceddihî ve ebîhi ve ümmihî ve benîhi hallısnî mimmâ ene fîh bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…”
 • Anlamı:
  “Allâhım! En özel sıfatın hakkı için, celâlinin yüceliği hakkı için, en büyük ismin (ism-i a’zam) hakkı için, peygamberlerinin ma’sûmiyeti hakkı için, velîlerinin nûru hakkı için, şehîdlerinin kanı hakkı için, bilgimi arttırmanı, ölmeden evvel tövbe nasîb etmeni, kolaylıkla can verebilmeyi, öldükten sonra affına uğramayı, cehennemden kurtulmayı, cennete girebilmeyi, dünyâ ve âhiret rahatını, senden rahmetin hürmetine istiyorum…Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allahım! Hüseyin, dedesi, kardeşi, babası, annesi ve çocukları hürmetine, beni içinde bulunduğum bu durumdan rahmetinle kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi!”

BELAYA UĞRAYINCA OKUNACAK DUA

 • Anlamı:
  «Seni mübtelâ kıldığı şeyden beni âfiyette kılıp, yarattıklarından pek çoğuna beni tafdil eden Allah’a hamd ederim» derse bu belâ ne olursa olsun ondan afiyette kılınır.” (bkz. İbn Mâce, Duâ, 22; Tirmizî, Deavât, 37; Tuhfetü’z-Zâkirîn, 198 vd.)

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN SABAH AKŞAM 7 DEFA OKUNACAK DUA

 

 • Türkçe Okunuşu:
  “Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.”
 • Anlamı:
  “Allah bana yeter, O’ndan başka ilâh yoktur, O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın Rabbidir.” diyen kimsenin dünyâ ve âhirete âid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sâdık ister kâzib olsun.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101/5081)

ÜZÜNTÜLÜ İKEN OKUNACAK DUA

 

 • Anlamı ; “El-Azîm, el-Halîm Allah’tan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm’in sahibi Allah’tan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yok!” (Buhârî, Deavât, 27; Müslim, Zikr, 83)

4 – NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

 • Türkçe Okunuşu :
  “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).” (Kalem Suresi 51-52)
 • Anlamı:
  “Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.” (Kalem Suresi 51-52)

NAZAR İÇİN OKUNULACAK FELAK SURESİ

 • Türkçe Okunuşu ; Kul, euzu birabbil felâk, min şerri ma hâlak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffasâti fil ukad,ve min şerri hâsidin iza hased.
 • Anlamı ; De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

5 – BÜYÜ VE SİHİRDEN KORUNMA DUALARI

BÜYÜ BOZMA VE BÜYÜDEN KURTULMA DUASI

Büyüyü etkisiz hale getirme duası. Bu işlemleri 7 gün boyunca her gün uygulayın.

 • La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdu ve hüve ala külli şeyin kadir duasını her gün 7 kere büyüye uğrayan kişinin üzerine okuyun.
 • Fatiha suresi, Ayet-el kürsi, İhlas Suresi, Felak ve Nas surelerini büyüye uğrayan kişinin üzerine her gün 7 kere okuyup üfleyin.
 • Ayet-el kürsi 7 kere büyüye uğrayan kişinin üzerine her gün okuyup üfleyin. Bu işlemi sabah saatlerinden yapmaya özen gösterin. Mümkün olduğundan sabahları uyandıktan bu işlemi yapmanız daha faydalı olacaktır.
 • Bir bardak suya Nas suresi ile Felak surelerini her gün 7 kere okuyun. Büyüye uğrayan kişinin bu suyu içmesinde oldukça büyük faydaları olacaktır. Bu işlemi büyüye uğrayan kişiye yatmadan önce uygulamaya özen gösterin. Cinler uykudayken daha fazla musallat olurlar.
 • Şifa kapısı yüce Allahtır. Büyüye uğrayan kişi daima dua etmeli ve ibadetlerini aksatmamalıdır. Temiz bir iman ile Rabbine yönelmelidir.

6 – HAFIZAYI GÜÇLENDİRME DUASI

HAFIZA DUASI ;

“Allah’ım! Hayatta kaldığım müddetçe bana günahları terk ettirerek merhamet eyle. Faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi nasip et. Ey göklerin ve yerlerin yaratıcısı olan Yüce Allah’ım! Ey Allah! Ey Rahmân! Celalin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi zorla. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasip et. Ey göklerin ve yerin Yaratıcısı! Celalin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi ve kalbimi açmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah’tandır).”

Ey Ebu’l-Hasan (Hz. Ali)! Bu söylediğimi üç veya yedi cuma gecesi yap. Allah’ın izniyle duan kabul edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun ki, bu duayı yapan hiçbir mümin, duasının kabulünden mahrum kalmadı.

7 – TÖVBE DUASI

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI ;

 

 • Tövbe İstiğfar Duası Okunuşu: “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”
 • Tövbe İstiğfar Duası Anlamı: Mağfiretini talep ediyorum Allâh’ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm!
 • (Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O’na yönelir ve Yüce Zât’ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O’dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.

Kul, “Estağfirullah” sözü ile hatasının farkında olarak, Cenâb-ı Hak’tan hiçlik duygusu içinde bağışlanmayı isterken, yine Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’den nakledilen “Seyyidü’l-İstiğfâr” sözleri ile de Rabbine, yeniden bir kulluk sözü verir. Diğer bir ifadeyle “Elest bezmi”ndeki ahdini tazelemiş olur

8 – BEREKET DUASI

İşyeri bereket duası, İş yerleri için okunacak olan veya yazılı üzerinde taşınacak olan bu dualar iş yeri sahibi olan herkesin kazanç bereketi için Allah’a sığınması ve hayırlı olanı ondan dilemesidir. Özellikle bir iş yerinde Allah’ ın isimlerinden olan ya Rezzak veya ya Fettah gümüş bir levha üzerine yazdırılıp asıldığında o iş yerinin bereketi ve rızkı yükselir. Çünkü Allah’ tan Dilenen bereket ve rızık her zaman içten ve samimiyetle olduğu sürece karşılığını alır. İnanmadan yapılacak hiç bir şey biz insanoğluna verilmez. Ayrıca bu levhalar asıldıktan sonra her gün iş yerine girerken mutlaka besmele ve zikir okunmalıdır. Böylelikle zikri çeken kişinin iş yerinde yetişemeyeceği kadar bol bereketli işler oluşur. Aynı şekilde bu işyeri bereket duasını zikir ile tekrar etmek o kişinin iş yerinde hayırlı ve bol kazanca da nail olur. İş yerlerinde zarar ve kötü şeyler gerçekleşmez.

 • İşyeri bereket duası; Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ya Rabbi Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakati vet Tevrati vez- Zeburi vel İncili vel Furkan. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü- Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya kayyum, Ya zel Celali vel ikram. Es’ elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şzenüş, Kefatatayyuş, Kıtmir.

 • Anlamı;

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, incil ve Kur’anı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan allahtan başka ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allahın Elçisidir. Ey rabbim, ey rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! ey büyük olan arşın sahibi, senden ben, helal ve hoş rızık ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Deberduş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş,( ashabı kehfin isimlerdir.)

9 – KISMET VE NASİP AÇMA DUASI

KADIN İÇİN KISMET AÇMA DUASI ;

 • Yukarıdaki duayı her gün akşam saatlerinde 66 kez okuyan mümin kadınların evlilik kısmetlerinin çok kısa bir zaman içinde açıldığı görülmüştür. Evlenmek için kendisine bir türlü hayırlı talip bulamayan kızlarımızın bu duayı hiç aksatmadan 1 hafta boyunca günde 66 kere akşam saatlerinde okumaları tavsiye olunur.

ERKEK İÇİN KISMET AÇMA DUASI ;

 • Mümin erkeklerin yukarıdaki duayı kapalı kısmetlerini açmak için okumaları gerekir. Bu duayı düzenli bir şekilde her gün okumakta büyük fayda vardır. Özellikle iş kısmeti kapalı olanların veya kötü işlerin rast gitmesi için bu duayı her sabah iş yerine girdiklerinde okuyan müminlerin kazançlarında büyük artış görülmüştür.

 

10 – MUTLULUK DUASI

Mutluluk duasının sözleri şu bölümlerden oluşmaktadır:

 • Besmele-i Şerif
 • 7 adet Esma
 • Allah’ın rızasının talep edildiği bölüm
 • İnşirah suresi
 • Tevbe suresinin 129. Ayeti

Mutluluk duasının sözleri ;

Bismillahirrahmanirrahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Selam Ya Vehhab Ya Mucib Ya Vedud Ya Cami “İlahe ente maksudi ve rızake matlubi” “Elem neşrah leke sadrek Ve vada’na ‘anke vizreke Elleziy enkada zahreke Ve refa’na leke zikreke Feinne me’al’usri yüsren İnne me’al’usri yüsrennFeiza ferağte fensab Ve ila rabbike ferğab” “Hasbiyallahu lailahe ,illa hüvel aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.” (amin)

Mutluluk duasının oluşumu ve anlamı ;

Mutluluk duasında geçen 7 adet esmanın anlamı
 • Er-Rahman “bütün canlılara nimet veren” anlamındadır.
 • Er-Rahim “bağışlayan ve merhamet eden” demektir.
 • Es-Selam “kullarını selamette tutan ve onlara rahmet ihsan eden” anlamındadır.
 • El-Vehhab “kullarına karşılıksız bağışlarda bulunan” demektir.
 • El-Mucib “duaları kabul eden, kullarının dualarına karşılık veren” manasındadır.
 • El-Vedud “kullarını seven ve sevilmeye layık” anlamındadır.
 • El-Cami “istediği her şeyi istediği yerde ve zamanda bir araya getiren” demektir.
Allah rızasının talep edildiği ifadenin anlamı
 • “Allah’ım benim maksadım sensin. Ben sadece senin rızanı istiyorum.”
İnşirah suresinin meali
 • (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
 • Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
 • Senin şânını yükseltmedik mi?
 • Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 • Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 • Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
 • Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
Tevbe suresinin 129. ayetinin meali
 • “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe- 129)

Mutluluk duası okunurken duanın sadece Arapça lafızları okunacaktır. Burada verilen Türkçe mealler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
 
Mutluluk duası ;

 • Kişi mutlu olmak için sabah ve akşamları 1 Fatiha ve 3 İhlas suresini okuyup Peygamber efendimiz (s.a.v) ruhuna bağışlar. Daha sonra 7 defa ” Hasbiyallahu la ilahe, illa hüvel aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. Amin ” okunur.
 • Daima mutlu ve huzurlu yaşam sürmek isteyen kişiler niyet ederek Allah’ın isimleri olan esmaül hüsnayı okumalıdırlar.
 • Ayrıca eşi ile birlikte mutlu olmak isteyen kişiler her gün büyük bir istek ile 100 defa ” İlahi ente maksudi ve rızake matlubi ” diye dua etmelidirler.
 • Mutluluk için Allah’ın isimlerinden olan -Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun isimleri zikredilmeli ve zikredildikten sonra 19 harf içeren 19 ayet ile Allah’ dua edilerek ona sığınılır ve yardım istenilir.

11 – VE DİĞER DUALAR

ÇOCUĞU OLMAYANLAR İÇİN OKUNMASI GEREKEN DUA ;

 

 

Çocuğu olmayanlar her gün 100 defa enbiyâ Sûresi 89.âyet olan aşağıdaki âyet-i Kerimeyi 100 defa okur.

 • وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ
 • “Bismillahirrahmanirrahim.Rabbi lâ tezerni ferden ve ente hayrül vârisin.”
ERKEK ÇOCUK İSTEME DUASI ;

Erkek çocuk isteyen,birleşme öncesinde besmele ile üç defa ihlas sûresini okur,sonra da şu duayı okur;

 • اَللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً مُطِيعَةً
 • “Allahûmme’c’allnî min ledünke zürriyyeten tayyibeten mutîaten.”
 • “Allah’ım,bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle.”(amin)
GÜZEL AHLAK DUASI ;
 • اَلَّهُمَّ كَماَ حَسَّنْتَ خَلْقيِ فَحَسَّنْ خُلْقيِ
 • Allahümme kema hassente halki,fe hassin Hulki
 • Allah’ım Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımıda güzelleştir.
HAYIRLI EŞ VE EVLAT DUASI ;

 

 

 • وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
 • “Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.”(Furkan,25/74)
 • رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
 • “Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.” (Saffât, 100)
KAYIP EŞYAYI BULMA DUASI ;

 

Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder:

 • اَللَهُمَّ رَبَّ ا لضّآلََّةِ وَ هاَدِىَ الضَّآلَّةِ رُدَّ عَلَىَّ ضآَلَّتِي بِقُدْرَ تِكَ وَ سُلْطاَنِكَ فَاِنَّهاَ مِنْ فَضْلِكَ وَ عَطَاءِكَ
 • “Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.”
 • “Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah’ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.”
SABIR DUASI ;

 • رَبَّنَااَفْرِغْ عَلَيْناَ صَبْراً وَ تَوَفَّناَ مُسْلِمِينَ
 • ”Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.”(A’raf,7/126)
 • ”Rabbimiz!Üzerimize sabır yağdır ve canımızı müslümanlardan biri olarak al.”
SINAV (İMTİHAN) DA BAŞARI DUASI ;

İmtihana (Sınava girerken şu dua okunur:

(isra suresi;80)

 • “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”
 • ”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

 • “Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”
 • ”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”

Sınav Başlayınca da şu dua okunur:

 • “Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû.”
 • ”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.
YOLCULUĞA ÇIKMA DUASI ;

Sahabeden Abdullah inbi Sercis (r.a) den rivayet edildiğine göre Rasülullah (s.a.s) yolculuğa çıkarken şu duayı okurdu:

 • اَللهُمَّ اِنّيِ اَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاَءِ وَ كَاَبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِبَعْدَلْكَوْرِوَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وسُوءِ الْمَنْظَرِفِي الاَهْلِ وَلْماَلِ
 • “Allahümme innî e’ûzü bike min va’sâi’seferi ve keâbeti’l-münkalebi ve’l-havri ba’del-kevri ve da’veti’l-mazlûmi ve sûi’l-menzari fil-ehli ve’l-mâli”
 • Allah’ım ! Yolculuğun güçlüklerinden,üzücü manzaralarla karşılaşmaktan ,iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmaktan sana sığınırım.”
ZALİMİN HELAKI İÇİN EDİLEN DUA ;

 

 • “Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! Şu azgına karşı bize kafi gel ve onlardan bizim intikamımızı al”
ZİFAF (GERDEK) DUASI ;

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:”Sizden biriniz eşine yaklaşmak istediğinde şöyle dua etsin.

 • بسم الله اَلّلهمّ جَنِّبْناَ الشَّيْطاَنَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطاَنَ ماَرَزَقْْتَناَ
 • ”Bismillah! Allahümme cennibne’ş-şeytane ve cennibi’şeytane mâ razektenâ.”
 • ”Allah’ın adıyla! Allah’ım Şeytanı bizden ve bize nasib edeceğin çocukan uzaklaştır.
TEHLİKEYE MARUZ KALANIN OKUYACAĞI DUA ;

 • Bismillahirrahmanirrahıym,”Ve La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim”
 • “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. o çok yüce ve pek büyük olan Allah’ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.”
KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA ;

Okunuşu ;

 • “Esselâmu ‘aleykum yâ ehlel-kubûr. Yağfirullâhu lenâ ve leküm. Entüm selefünâ ve nahnü bil-eseri. Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn. Esselâmu ‘aleyküm dâre kavmin mü’minîn
 • Ve etâküm mâ tû’adûne ğaden müeccelûn. Ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Allâhümmağfir liehli bakî’ıl-ğarkad.
 • Esselâmu ‘aleyküm ehled-diyâri minel-mü’minîne vel-müslimîne ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Es’elullâhü lenâ ve lekümül-‘âfiyeh.

Anlamı ;

 • “Ey kabir topluluğu! Allah’ın selamı üzerinize olsun. Allah sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de inşaallah size katılacağız.” (Tirmizî, Cenaiz, 59; İbn Mâce, Cenâiz, 36)
 • “Ey müminlerin yurdu, Allah’ın selamı üzerinize olsun. Size vadedilen ölüm geldi, bize de yakında gelecektir. İnşaallah biz de arkanızdan geleceğiz. Allahım! Burada yatanları bağışla” (Müslim, Cenaiz, 35/103)
 • “Ey müminlerin yurdu, size selam olsun. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan bizler ve sizler için afiyet dilerim” (Müslim Cenaiz, 35/104)
GÜNAHLARDAN ARINMAK İÇİN EDİLEN DUA ;
 • اللّهُمَّ اِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاّاَنْتَ فَغْفِرْلِي مَغْفِرَة
 • مِنْ عِنْدِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغََفُورُ الرَّحيِمُ
 • ”Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ve la yağfiruzzunübe illa ente fağfirli mağfiraten min ındike inneke entel ğafürur rahıym.”
 • Ey Allahım!Ben kendi kendime çok haksızlık ettim,zulmettim,Senden başka beni arındıracak,günahlarımdan temizleyecek kimse yoktur.senden tertemiz olmamı.eski günahlardan hatalardan arınmış yepyeni bir insan olmamı.bağışlanmamı istiyorum.sen acıyan ve bağışlayansın.
BELLİ BİR SAATTE UYANMAK İÇİN EDİLEN DUA ;

 • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
  اِنَّٓا اَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَۜ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۜ ﴿٢﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿٣﴾
 • İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.
 • (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. 2-Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.3- Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Üç defa ve Allah’a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.

RIZIK DUASI ;
 • تؤُلِجُ الّيْلَ في النَّهاَرِ وَتُولِجُ النَّهاَرَفِ الّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيْتِ
 • وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاَءُ بِغَيْرِ حِساَب
 • “Tûlicû’l-leyle fi’n-nehâri, ve Tûlicû’n nehâra fi’l-leyli ve tuhricû’l hayye mine’l-meyyiti ve tuhricül-meyyite mine’hayyi,ve terzûku men teşâü bi gayri hıseb” (Al-i İmran,3/27)
 • “Geceyi gündüze,gündüzü geceye katarsın,Ölüden diri,Diriden ölü çıkarırsın.Sen Dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.”

 

Sayfamızı beğendiyseniz paylaşarak bize destek olabilirsiniz.

Sağlıcakla Kalın..

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.