Kategoriler
Genel Konular Günlük hayat

Planlama

Her insan, ne ile uğraşırsa uğraşsın, günlük yaşamında, meslek yaşamında, kendi iş alanında planlar tasarlar, kendisine amaçlar koyar. Bir öğrenci, ders çalışma, eğlenme, uyuma, beslenme, arkadaşlarıyla birlikte olma zamanlarını bir plan çerçevesinde uyguladığı oranda hem sağlıklı yaşar hem de okulda başarılı olur. insan, planlar tasarlarken, kendisine amaçlar koyarken sürekli ‘önceden görme’ ile ‘önceden belirleme’den yararlanır. Çünkü tasarlanan planlar, konulan amaçlar, insanın bir önsezgiye, önceden görmeye sahip olmasını gerektirir; yoksa insan ne planlar tasarlayabilir, ne de kendisine amaçlar koyabilirdi. Bundan başka insanın planlarını, amaçlarını hangi araçlarla gerçekleştireceğini bilmesi, önceden belirlemesi gerekir. Elbette en uzun vadeli ve insan yaşamını belirleyen planlar ise, geleceğe dönük yapılan planlardır. Bunun içinde meslek seçimi de yer alır, yaşanılacak çevre de…

Planlama, sürekli değişen çevremizde, kendileri de zamanla değişecek olan amaç ve geleceğe dönük hedefler ile bunlara ulaşma yollarını, seçeneklerini de gözeterek belirleme sanatıdır. Bu özelliği ile planlama, amacı gerçekleştirmek için en iyi hareket şeklini seçme ve geliştirme niteliği taşıyan bilinçli bir süreçtir de… Planlama aynı zamanda neyin, ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılacağını önceden kararlaştırarak, bulunduğumuz yer ile varmayı tasarladığımız yer arasında köprü kurmaktır. Büyük ölçüde zihinsel bir faaliyet olan planlama, organizasyon, yönetme, koordinasyon ve denetleme gibi işletme fonksiyonlarının önünde yer alır; yönetimin vazgeçilmez bir unsurudur.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayiyi yönlendirenler, artık kendi organizasyonlarında güçlü bir planlama fonksiyonunun oluşturulması gereğine inanmışlardır. Bu inanç, sermaye sahiplerinin, hissedarların, rakiplerin ve tüketicilerin yoğun baskıları karşısında, yöneticilerin, kendilerine emanet edilen kaynaklan en etkin biçimde kullanma gereğini hissetmelerinden kaynaklanır. Çünkü işletmeler giderek büyümekte ve daha karmaşık bir yapıya bürünmektedir. Dinamik pazar yapısı hızla değişmekte ve yoğun bir rekabet ortamı yaşanmaktadır. Ekonomik koşullar, sürekli yenilenirken, teknoloji her geçen gün daha da ileri gitmektedir, işte yöneticiler, ortaya çıkan bu tabloya ancak planlama sayesinde uyum sağlayabileceklerini anlamışlardır artık.

Bu karmaşık ve ürkütücü görünüm içinde kuruluşlar, bu tablonun neresinde olduklarını, nereye nasıl varmak istediklerini saptayıp, geleceklerini belirlemek zorundadır. İşletme planlaması, gerekli değişikliklerin yapılması, yeniliklerin uygulanması için güçlü bir araçtır, ellerinde. Planlama, sadece “gelecekteki olayların öngörülmesi ve bunun için nasıl hareket edileceğini şimdiden düşünmek” şeklinde algılanamaz. Sistemli bir biçimde bugünden alınan kararlarla, istenen geleceğe yön verme çabasıdır, planlama. Bu süreçte tüm çalışanlar, plan hazırlanması ve yürütülmesine katkıda bulunurken, bireysel çalışmalarını plan perspektifi içinde değerlendirerek, kuruluş amaç ve hedefleri ile özdeşleştirirler. Plan çalışmalarının bu niteliği, çeşitli düzeylerde yürütülen çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar; yarattığı ortak bilinç ve heyecan ortamıyla da bireyleri yönetime katarak, kuruluşa büyük bir güç kazandırır.

Planlama, yöneticilerin dikkatini, geçmiş zamandan çok, şu veya bu ölçüde etki edilebilecek geleceğe yöneltir. İşletmenin uzun süreli çıkarları üzerine dikkatlerini yoğunlaştıran yöneticiler, ileriyi daha tutarlı ve açık bir biçimde görme yeteneğini, zamanla kazanmış olurlar.

İşletmelerde ortak sayısının çoğalması, daha çok insanın yetki ve sorumluluk almasını sağlar. Bu da planlama ve denetlemenin önemini giderek artırır. İşletmeden çıkar bekleyenlerin fazlalaşması, buna paralel olarak geleceğe ışık tuttuğu gibi gelecekteki beklentileri de ortaya koyar.

Kategoriler
Genel Konular

Planlama Özellikleri ve Sorunları

PLANLAMANIN ÖZELLİKLERİ:

■ Planlama bir seçim ve tercih sürecidir.

■ Planlama bir karar sürecidir.

■ Planlama geleceğe dönüktür.

■ Planlama kapsamlı ve devamlı bir faaliyettir.

■ Firmanın sahip olduğu kaynaklar (araçlar, binalar, hammadde, insan, verimli kapasite, satışlar, halkla ilişkiler gibi)

■ iş sürecinin yapısı ve önemi

■ Kısmen teknolojik, ticari, finansal ve diğer koşullara bağlı olan geleceğe ilişkin eğilimler.

PLANLAMA SORUNLARI:

Planlama eyleminde en büyük güçlük, planların hazırlandığı sırada isabetli bir biçimde öngörülememesi durumunda ortaya çıkar. Çünkü planlamanın başarısı, zor da olsa büyük ölçüde isabetli bir öngörüye bağlıdır. Gelecekte bir takım ‘belirsizlik’ ve ‘risk faktörleri’ ile karşı karşıya gelinmesi, öngörüyü güçleştiren en önemli nedenlerdir, işletme yöneticileri, belirsizlik faktörlerinin etkilerini yok etmede veya hiç olmazsa bunların etkilerini asgariye indirmede birçok önlemler alabilirler, işletmede iyi bir muhasebe, bütçeleme sisteminin varlığı ve sağlıklı istatistiksel verilerin olması, durum değerlendirmesinde ve gelecekteki belirsizlikleri öngörüde yardımcı olur. Bunların yanında bilgi miktarını da artırmak gerekir.

Yönetici ve planlayıcı, planın yapılmasında koordineli çalışmak durumdadırlar. Yönetici vereceği kararlarla planlamanın yönünü çizer, planlamacı da yöneticinin verdiği kararlar doğrultusunda bilgileri analiz eder ve zenginleştirir. Mevcut durumları değerlendirerek alternatif koşullar geliştirip bunların sonuçlarını değerlendirir. Ancak yönetici de plan çalışmalarına katkısının olmasını ister. Aksi taktirde plan çalışmalarını benimsemez, ‘kendi dışında hazırlanmış planları yetkisinin elinden alınması şeklinde’ yorumlar. Bu da planlamanın hazırlanmasında yaşanacak sorunlardan bir başkasıdır.

Planlama aşamaları sırasında başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Örneğin aşamalar diğer işletmelerden kopya ediliyorsa veya daha önceki klasik <plan\ar örnek alınıyorsa, bu planlar sonuç vermeyebilir. Planların başarılı olması, günümüz ve işletme koşullarına uyumlu olması ya da uyumlu hale getirilmesiyle mümkündür.

İşletme içinde yaşanabilecek sorunlardan biri de yapılan planların çok sık değiştirilmesidir. Bu, organizasyon içinde yer alan bireyler tarafından planın benimsenmesini zorlaştırır ve geçerliliğini azaltır.

Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Proje Organizasyonu ve Kontrolü

Bir proje, üst yönetimin gerekli görmesi ve kaynak ayırması ile başlar. Ancak bundan sonra işgücü sağlanır, proje yönetim grubu oluşturulabilir ve proje kaynak tahsisi gerçekleştirilebilir.
Proje grubu; proje yöneticisi, tüm çalışma zamanlarını proje üzerinde yoğunlaştıran görevliler ve olağan işlerinin yanı sıra projede de görev alanlardan oluşur. Proje yöneticiliği, projeye hâkim olmanın yanı sıra yönetsel beceri de gerektirir.

Proje organizasyonu, işletme çalışanlarından, salt proje için seferber etmeye yönelik seçimler yapmak anlamındadır. Oluşturulan proje grupları, projenin sona ermesinden sonra ya eski birimlerine dönerler ya da varsa yeni projelere aktarılırlar.

Planlama, organize etme, denetleme, koordine ve motive etme gibi yönetsel süreçlerden oluşması, proje yönetiminin, genel yönetim anlayışından pek farklı olmadığını gösterir. Proje yönetiminde olanaklar (insan, makineler, para ve zaman) sınırlıdır. Proje yönetimi, projeye sonradan dahil edilebilecek değişikliklerin yarattığı ani etkileri anında tespit ederek, denetim altına alabilecek yeterli dinamizmi göstermekle başarısını artırabilir.

Günümüz dünyası bir projeler dünyasıdır. Senaryosunu, bütçesini, oyuncu listesini, çekim alanlarını ve ne kadar zamanda bitirileceğini belirlemiş bir yönetmen bu dosyayı bir film yapımcısına bir proje olarak sunmuş olur. Öğretmenin öğrenciden istediği, belli bir konu üzerinde araştırmaya dayanan ve bunun sonucunu eldeki verilerle özgün bir fayda yaratma şeklinde somutlaştıracak süreli ödev de bir projedir. Bütün bu projeler o kişi veya bu kişi; şimdi ya da daha sonra önünde sonunda gerçekleştirilecektir. Darısı, ‘daha yaşanabilir bir dünya projesinin’ başına!