Kategoriler
Geçmiş Tarih Türk Tarihi

Köktürkler ve Uygurlar

Köktürkler

Avar egemenliğini ortadan kaldıran Bumin Kağan tarafından 552 yılında ortaya çıkan 1.Köktürk Devleti 630 yılında Çinliler tarafından istila edilmiştir. Kürşat İhtilali’nden sonra Çinlilere karşı yapılan bağımsızlık mücadelesinde 2.Köktürk devleti kurulmuştur. Devletin kurucusu Kutluk Kağan olduğu için 2.Köktürk Devleti Kutluk Devleti olarak da bilinmektedir. Türk ismiyle kurulan, alfabeyi ortaya çıkaran, yazılı eserler veren vede bağımsızlık savaşı neticesinde kurulan ilk Türk Devleti’dir. Hunlara benzer bir göçebe yaşam tarzını benimseyen Köktürkler, çadır sanatı, demircilik, hayvancılık ve dokumacılık dallarındada ileri gitmişlerdir. Sasaniler, Çinliler, Akhunlar, Uygurlar ve diğer Türk boylarıyla savaşmışlar, Bizanslarlada çeşitli dostluk çıkarlarından dolayı iyi geçinmişlerdir. Batı Türklerin atası varsayılan Köktürkler 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ni kullanmışlar ve Ergenekon Destanı’nın kuşaktan kuşağa geçmesini sağlamışlardır.

Uygurlar

Kutluk Devleti’nin çökmesinin ardından Karlukların da yardımlarıyla birlikte Orta Asya topraklarında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Başkent olarak Ordu’nun Balık ilçesini seçmişlerdir. Mani dinine mensup olduklarından, savaşçı yeteneklerini kaybetmişler ve bu nedenlede çok fazla varlıklarını sürdürememişlerdir. Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmeye çalışan ilk Türk devletidir. Bu sebeple, tarım ticaret şehir mimarisi gibi branşlarda oldukça başarılıdırlar. Talaş Savaşı’ndan sonra baskı tekniği öğrenmişler ve ilk Türkçe eserlerini meydana getirmişlerdir. Kırgızlar tarafından 840 yılında ortadan kaldırılmışlardır.

Kategoriler
Geçmiş Tarih Türk Tarihi

Orta Asya Türk Devletleri

Orta Asya’da yaşayan Türkler;
Nüfus Artışı
Salgın Hastalıklar
İç Mücadeleler
Dış Baskılar
Kuraklık
Otlakların Azalması
gibi nedenlerden dolayı değişik bölgelere göç etmişlerdir. Bunların en fazla bölümü Ön Asya’ya gitmiş, diğer bölgelere gidenler, iklim, otoriter devletlerin baskısı ve yabancı kültürlerin etkisinden dolayı zamanla yok olmuşlardır. Türk devletleri Ön Asya’da varlığını sürdürürken, Anadolu içlerine sürekli seferler yapmışlar vede bir süre sonra da bu yörede tamamen yerleşmişlerdir.

Büyük Hun İmparatorluğu

Orta Asya’da meydana gelen göçler sonucunda bölgede kalan Türkleri toplanması sonucunda kurulan bir devlettir. Kurucusu Teoman, en ünlü hükümdarı da Mete Han’dır. Mete Han döneminde Hunlar Çin Seddi’ni aşarak Kuzey Çin’i egemenlikleri altında sokmuşlardır. Mete Han devlet ve ordu sistemlerinde önemli değişikler getirmiş, fakat bu hükümdardan sonra devlet önemli bir etkinlik gösterememiştir. Sonuç olarak Çin baskısı vede bu devletin çeşitli oyunlarıyla MS 48’de Kuzey ve Güney Hunları diye ikiye ayrılmışlardır. Bunlardan Kuzey Hunları MS 156’da Siyen-Pi’ler tarafından yok edilmiş, Güney Hunları ise MS 216’da Çin egemenliği altında girmiştir.

Avrupa Hun Devleti

Hunlar Orta Avrupa’da bugünkü Macaristan bölgesine geldiklerinde komutan olarak Balamir vardı. Doğu Roma’yı nüfuzu altına toplamayı hedefleyen Avrupa Hunlarının en bilindik hükümdarı Attila’dır. Bizans’a yapmış olduğu 1.ve 2.Balkan Seferleri ile Bizans’ı denetim altında bulundurmak isteyen Attila, Batı Roma üzerine Galya Seferi’ni düzenlemiştir ve bu seferin ardından kısa bir müddet sonrada vefat etti. Attila’nın vefatından sonra oldukça güç kaybeden Avrupa Hun Devleti 480 yılında ortadan kayboldu.