Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Koordinasyon Sağlamanın Yolları

Koordinasyon sağlamanın üç yolu vardır:

■ Emir yolu ile koordinasyon, klasik organizasyonların özelliğidir.
■ Grup yoluyla koordinasyon, çalışanı kendiliğinden organizasyona bağlama yoluyla koordine etmektir.
■ Bağımlılığın tanınması yoluyla koordinasyon ise, özellikle teknik koordinasyon için önemlidir. Fakat bu tip bir koordinasyonun sağlanabilmesi için, organizasyondaki fırsatlar, ödüller ve statüler eşit şekilde dağıtılmış olmalıdır.

Koordinasyon sürecinde aksamalar yaşayan işletmede, maliyetlerin yükselmesi ve işlerin zamanında yapılamaması gibi sorunlar ortaya çıkar. Maliyet yüksekliğine, bazı üretim faktörlerinden etkin şekilde ya-ralanamama ve zamanında bitirilemeyen işler yol açar. Ayrıca mal ve hizmetlerin zamanında ve istenen miktarda sunulamamasından doğabilecek müşteri tatminsizliği de maliyetleri artırıcı bir unsurdur.

İşletmelerde koordinasyon eksikliğinin baş göstermesi; çalışanlar arası çatışmalar, iletişim eksiklikleri, iş tatminsizliği gibi davranış sorunlarından kaynaklanır. Böylesine sorunlu bir iş ortamında, bireylerden uyum içinde çalışmaları beklenemez.

Bir işletmede, üretim faktörleri etkin bir biçimde yerleştirilmemişse, üretim araçları ve fonksiyonel departmanlar arasındaki performans farklılıkları varsa, yetki, sorumluluk ve iş bölümü konularında uyumsuzluklar yaşanıyorsa, koordinasyon güçlükle sağlanır.

Ast üst yapılanmasında ortaya çıkan, yatay ve dikey haberleşme sorunları koordinasyonu neredeyse olanaksız hale getirir, işletme yöneticileri bu sorunlara ancak uygulamaya sokacakları etkin yöntemlerle çözüm getirebilirler.