Hz. Ali Sözleri - Resimli Hz. Ali Sözleri 54

300px-md5MD5 RFC’de de belirtildiği gibi şifreleme algoritmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılabilecek bir HASHING / FINGERPRINTING algoritmasıdır ve yalnızca 128-bit’lik (16-bayt) bir çıktı üretir. Bu nerede kullanılır? Öncelikle bir verinin (dosyanın) doğru transfer edilip edilmediği veya değiştirilip değiştirilmediğinin kontrol edilmesinde. Örneğin CD ISO dosyalarının çoğuz aman MD5 hash’leri de yanında verilir ve 700MB’lık bir transferin ardından bu değerin kendi hesapladığımızla aynı olmasını umarız Bir diğer kullanımı da public-key şifrelemededir. Public-key şifreleme (asimetrik), simetrik şifrelemeye göre çok çok (ve çok) daha fazla hesap gücü ve zaman gerektirdiğinden Public-key sistemlerde bile aslında Simetrik standart şifreleme kullanılır (Asimetrik public key ile). Daha sonra veri MD5 gibi bir hash’ten geçirilir ve bu kısa hash değeri asıl olarak asimetrik şifreleme ile şifrelenir. Bu sayede performans ile güvenlik arasında bir denge sağlanmış olur

bunlara ek olarak md5 i daha detaylı anlatırsak

bir database management tekniğidir . yani eldeki key kullanılarak şak die bulunur veri’nin konumu. hash fonksiyonu veri’nin bazı matematiksel özellikler kullanılarak – mesela harflerinin ordinal değeri ve kelimedeki yerleri – bir key üretir bu key sayesinde konum belli olur. bu fonksiyon belirli miktarlarda veri için hash table’da verileri ne kadar homojen dağıtabiliyosa o kadar iyidir. diğer önemli nokta collisionlardır. çakışma olduğunda yani aynı key’e sahip iki veri olduunda lineer probing, quadratic probing ya da double hashing olaylarından bir tanesi kullanılarak çakışan verinin yeni lokasyonu bulunur. lineer probing de veri hash tableda hemen bir sonraki lokasyona yerleştirilir, double probingde de lokasyonun nümerik karesi alınarak koyulucak yeni lokasyon bulunur, double hashingde de iki hash functionı içiçe kullanılarak keylerin daha da unique olması sağlanır. eğer belli bölgelerde birikme olmuşsa bunlara da cluster denir, en birinci amaç bunu önlemektir zaten probing olayında. ayrıca hash table’ın büyüklüğünün asal sayı olması tercih edilmelidir, özellikle quadratic probingde, bu sayede homojen bir probing sağlanır.

MD5’in kırılması olayına gelince. Söz konusu olan bir HASH algoritması olduğuna göre ‘kırmak’ demek aynı HASH değerini üreten ‘aynı’ ya da ‘başka’ bir veri dizisi bulmak demektir. Aynı 128-bitlik hash değerini üreten binlerce (gerçekte sonsuz!) veri vardır. Örnekteki 17645312 parolası 98b011d88c9ae33766814dcc76ad7b5c HASH değerine eşitlenmekte. Ancak örneğin (atıyorum) 9831332123 parolası da aynı HASH değerini verebilir, ve daha binlercesi…. MD5 aynı HASH değerini veren iki ya da daha fazla girdinin makul süreler içinde bulunamayacağı noktasından hareket ediyordu. Fakat günümüzde özellikle girdi verisi kısa ise (örneğin parolalar gibi) bu süre son derece kısaldığından MD5’in de güvenilirliği azalmıştır.

9 haneli sadece rakamdan oluşan bir şifrenin kırılması ortalama 5 dakika almaktadır p4 2.4 gibi bir sistemde o yüzden şifreniz uzun ve harf kombinasyonu içersin
5465siU4 gibi

md5 tek yönlü bir algoritmadır yani sizin şifreniz
abc olsun bunun md5 li hali 32 karekterli bi yapı oluşturur 900150983CD24FB0D6963F7D28E17F72
eğer şifreniz ABc olsaydı bu yapı 4C36FA32C9D93A002C3E14CE038AA709 olurdu
md5 in geri dönüşümü yoktur şifrenizi forumda unuttuysanız yönetici bu şifreyi hiç bir şekilde geri dönüştüremez link i kullanarak yeni şifre üretebilirsiniz

MIT’de prof. olan Ron RIVEST tarafından MD4’ün geliştirilmiş bir versiyonu olarak sunulan md5(Message Digest),
basit anlamda bir hash fonksiyonudur. 1993 yılında Bert DEN BOER ve Antoon BOSSELAERS md5’in iki farklı değeri
için aynı değeri üreten örnekler bulmuşlardır. Bu yüzden md5’e olan güven oldukça sarsılmıştır. 2004 yılında
md5CRK adında dağınık bir proje ile md5’in zaafı ve zayıf yönleri belgelenmiştir.

Md5 genelde ücretsiz olarak dağıtılan yazılımlarda bilgilerinin doğruluğunu test etmek için kullanılır. Md5’in
bu şekilde kullanıldığı durumlarda md5Sum olarak da adlandırılmaktadır. Örneğin, İnternet üzerinden indirdiğiniz
bir dosyanın bozulmadan kullanıcıya ulaştığını tesbit edebilmek için kullanılır.

Microsoft .NET Framework’te md5, kendisi gibi soyut bir sınıf olan HashAlgoritm sınıfından türeyen md5 sınıfı ile
tanımlanmıştır. md5CryptoServiceProvider md5 algoritmasını gerçekleyen sınıftır. Microsoft .NET Framework’te, md5
algoritması için hash boyutu 128 bittir.
Md5CryptoServiceProvider sınıfı md5 soyut sınıfından türemektedir. Md5 soyut sınıfının erişilebilir özellikleri
şu şekilde tanımlanır;
* CanReuseTransform, şu an ki dönüşüm tekrar kullanılıp kullanılmayacağını belirtir,varsayılan değeri true’dur.
* CanTransformMultipleBlocks, aynı anda bir çok veri bloğunun dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirtir, varsayılan
değeri true’dur.
* Hash, hesaplanan hash değerini verir.
* HashSize, hesaplanan hash değerinin bit olarak büyüklüğünü gösterir. Varsayılan değeri 128 bittir.
* InputBlockSize, kullanılan veri bloğunun bit olarak büyüklüğünü gösterir. Varsayılan değeri 1 bittir.
* OutputBlockSize, algoritma sonunda oluşacak veri bloğunun bit olarak büyüklüğünü gösterir. Varsayılan değeri 1 bittir.

Bu sınıfın erişilebilir metotları ise şunlardır;
* Clear, md5 algoritması tarafından kullanılan kaynakları sisteme geri yükler.
* ComputeHash, kullanılan veri bloğu için hash değerini hesaplar.
* Create, md5 algoritmasını gerçekleştirecek bir nesne üretir.
* Equals, iki nesnenin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.
* GetHashCode, bellekteki o nesneye özgü bir hash kodu üretir.
* GetType, bu nesnenin tipini verir.
* Initialize, md5 nesnesinin ilk değerlerini ayarlar.
* ToString, şu an ki nesneyi ifade eden bir metin oluşturur.
* TransformBlock, belirtilen veri bloğundaki belirtilen alan için hash değerini hesaplar ve belirtilen sonuç veri bloğunun
belirtilen alanına hesaplanan bu hash değerini kopyalar.
* TransformFinalBlock, belirtilen byte dizisindeki belirtilen alan için hash değerini hesaplar.

Md5CryptoServiceProvider, md5 sınıfından türer ve md5 algoritmasını gerçeklemektedir. md5CryptoServiceProvider mühürlü bir
sınıftır. Mühürlü sınıf, hiç bir sınıfın kendisinden türetilemeyeceğini ifade eder. Bu sınıfın erişebilir özellikleri
şunlardır;
* CanReuseTransform, şu an ki dönüşüm tekrar kullanılıp kullanılmayacağını belirtir,varsayılan değeri true’dur.
* CanTransformMultipleBlocks, aynı anda bir çok veri bloğunun dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirtir, varsayılan değeri
true’dur.
* Hash, hesaplanan hash değerini verir.
* HashSize, hesaplanan hash değerinin bit olarak büyüklüğünü gösterir. Varsayılan değeri 128 bittir.
* InputBlockSize, kullanılan veri bloğunun bit olarak büyüklüğünü gösterir. Varsayılan değeri 1 bittir.
* OutputBlockSize, algoritma sonunda oluşacak veri bloğunun bit olarak büyüklüğünü gösterir. Varsayılan değeri 1 bittir.

Bu sınıfın erişilebilir metotları ise şunlardır:
* Clear, md5 algoritması tarafından kullanılan kaynakları sisteme geri verir.
* ComputeHash, kullanılan veri bloğu için hash değerini hesaplar.
* Create, md5 algoritmasını gerçekleştirecek bir nesne oluşturur.
* Equals, iki nesnenin birbirine eşit olup olmadığını test eder.
* GetHashCode, bellekteki o nesneye özgü bir hash kodu oluşturur.
* GetType, bu nesnenin tipini verir.
* Initialize, md5 nesnesinin ilk değerlerini ayarlar.
* ToString, şu an ki nesneyi ifade eden bir metin oluşturur.
* TransformBlock, belirtilen veri bloğundaki belirtilen alan için hash değerini hesaplar ve belirtilen sonuç veri bloğunun
belirtilen alanına hesaplanan bu hash değerini kopyalar.
* TransformFinalBlock, belirtilen byte dizisindeki belirtilen alan için hash değerini hesaplar.

Yukaridaki Yazinin Kaynagi: Microsoft.Net

Php kodlama icin: PHP ile md5 fonksiyonu hazirlayabileceginiz hazir kodlar sayfasina bakabilirsiniz..

ASP ile md5 fonsiyonu hazirlayabileceginiz hazir kodlar..

[sourcecode language=’php’]

<% Private Const BITS_TO_A_BYTE = 8 Private Const BYTES_TO_A_WORD = 4 Private Const BITS_TO_A_WORD = 32

Private m_lOnBits(30)
Private m_l2Power(30)

m_lOnBits(0) = CLng(1)
m_lOnBits(1) = CLng(3)
m_lOnBits(2) = CLng(7)
m_lOnBits(3) = CLng(15)
m_lOnBits(4) = CLng(31)
m_lOnBits(5) = CLng(63)
m_lOnBits(6) = CLng(127)
m_lOnBits(7) = CLng(255)
m_lOnBits(8) = CLng(511)
m_lOnBits(9) = CLng(1023)
m_lOnBits(10) = CLng(2047)
m_lOnBits(11) = CLng(4095)
m_lOnBits(12) = CLng(8191)
m_lOnBits(13) = CLng(16383)
m_lOnBits(14) = CLng(32767)
m_lOnBits(15) = CLng(65535)
m_lOnBits(16) = CLng(131071)
m_lOnBits(17) = CLng(262143)
m_lOnBits(18) = CLng(524287)
m_lOnBits(19) = CLng(1048575)
m_lOnBits(20) = CLng(2097151)
m_lOnBits(21) = CLng(4194303)
m_lOnBits(22) = CLng(8388607)
m_lOnBits(23) = CLng(16777215)
m_lOnBits(24) = CLng(33554431)
m_lOnBits(25) = CLng(67108863)
m_lOnBits(26) = CLng(134217727)
m_lOnBits(27) = CLng(268435455)
m_lOnBits(28) = CLng(536870911)
m_lOnBits(29) = CLng(1073741823)
m_lOnBits(30) = CLng(2147483647)

m_l2Power(0) = CLng(1)
m_l2Power(1) = CLng(2)
m_l2Power(2) = CLng(4)
m_l2Power(3) = CLng(8)
m_l2Power(4) = CLng(16)
m_l2Power(5) = CLng(32)
m_l2Power(6) = CLng(64)
m_l2Power(7) = CLng(128)
m_l2Power(8) = CLng(256)
m_l2Power(9) = CLng(512)
m_l2Power(10) = CLng(1024)
m_l2Power(11) = CLng(2048)
m_l2Power(12) = CLng(4096)
m_l2Power(13) = CLng(8192)
m_l2Power(14) = CLng(16384)
m_l2Power(15) = CLng(32768)
m_l2Power(16) = CLng(65536)
m_l2Power(17) = CLng(131072)
m_l2Power(18) = CLng(262144)
m_l2Power(19) = CLng(524288)
m_l2Power(20) = CLng(1048576)
m_l2Power(21) = CLng(2097152)
m_l2Power(22) = CLng(4194304)
m_l2Power(23) = CLng(8388608)
m_l2Power(24) = CLng(16777216)
m_l2Power(25) = CLng(33554432)
m_l2Power(26) = CLng(67108864)
m_l2Power(27) = CLng(134217728)
m_l2Power(28) = CLng(268435456)
m_l2Power(29) = CLng(536870912)
m_l2Power(30) = CLng(1073741824)

Private Function LShift(lValue, iShiftBits)
If iShiftBits = 0 Then
LShift = lValue
Exit Function
ElseIf iShiftBits = 31 Then
If lValue And 1 Then
LShift = &H80000000
Else
LShift = 0
End If
Exit Function
ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
Err.Raise 6
End If

If (lValue And m_l2Power(31 – iShiftBits)) Then
LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 – (iShiftBits + 1))) * m_l2Power(iShiftBits)) Or &H80000000
Else
LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 – iShiftBits)) * m_l2Power(iShiftBits))
End If
End Function

Private Function RShift(lValue, iShiftBits)
If iShiftBits = 0 Then
RShift = lValue
Exit Function
ElseIf iShiftBits = 31 Then
If lValue And &H80000000 Then
RShift = 1
Else
RShift = 0
End If
Exit Function
ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
Err.Raise 6
End If

RShift = (lValue And &H7FFFFFFE) m_l2Power(iShiftBits)

If (lValue And &H80000000) Then
RShift = (RShift Or (&H40000000 m_l2Power(iShiftBits – 1)))
End If
End Function

Private Function RotateLeft(lValue, iShiftBits)
RotateLeft = LShift(lValue, iShiftBits) Or RShift(lValue, (32 – iShiftBits))
End Function

Private Function AddUnsigned(lX, lY)
Dim lX4
Dim lY4
Dim lX8
Dim lY8
Dim lResult

lX8 = lX And &H80000000
lY8 = lY And &H80000000
lX4 = lX And &H40000000
lY4 = lY And &H40000000

lResult = (lX And &H3FFFFFFF) + (lY And &H3FFFFFFF)

If lX4 And lY4 Then
lResult = lResult Xor &H80000000 Xor lX8 Xor lY8
ElseIf lX4 Or lY4 Then
If lResult And &H40000000 Then
lResult = lResult Xor &HC0000000 Xor lX8 Xor lY8
Else
lResult = lResult Xor &H40000000 Xor lX8 Xor lY8
End If
Else
lResult = lResult Xor lX8 Xor lY8
End If

AddUnsigned = lResult
End Function

Private Function F(x, y, z)
F = (x And y) Or ((Not x) And z)
End Function

Private Function G(x, y, z)
G = (x And z) Or (y And (Not z))
End Function

Private Function H(x, y, z)
H = (x Xor y Xor z)
End Function

Private Function I(x, y, z)
I = (y Xor (x Or (Not z)))
End Function

Private Sub FF(a, b, c, d, x, s, ac)
a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac))
a = RotateLeft(a, s)
a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub GG(a, b, c, d, x, s, ac)
a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac))
a = RotateLeft(a, s)
a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub HH(a, b, c, d, x, s, ac)
a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac))
a = RotateLeft(a, s)
a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub II(a, b, c, d, x, s, ac)
a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac))
a = RotateLeft(a, s)
a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Function ConvertToWordArray(sMessage)
Dim lMessageLength
Dim lNumberOfWords
Dim lWordArray()
Dim lBytePosition
Dim lByteCount
Dim lWordCount

Const MODULUS_BITS = 512
Const CONGRUENT_BITS = 448

lMessageLength = Len(sMessage)

lNumberOfWords = (((lMessageLength + ((MODULUS_BITS – CONGRUENT_BITS) BITS_TO_A_BYTE)) (MODULUS_BITS BITS_TO_A_BYTE)) + 1) * (MODULUS_BITS BITS_TO_A_WORD)
ReDim lWordArray(lNumberOfWords – 1)

lBytePosition = 0
lByteCount = 0
Do Until lByteCount >= lMessageLength
lWordCount = lByteCount BYTES_TO_A_WORD
lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE
lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(Asc(Mid(sMessage, lByteCount + 1, 1)), lBytePosition)
lByteCount = lByteCount + 1
Loop

lWordCount = lByteCount BYTES_TO_A_WORD
lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE

lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(&H80, lBytePosition)

lWordArray(lNumberOfWords – 2) = LShift(lMessageLength, 3)
lWordArray(lNumberOfWords – 1) = RShift(lMessageLength, 29)

ConvertToWordArray = lWordArray
End Function

Private Function WordToHex(lValue)
Dim lByte
Dim lCount

For lCount = 0 To 3
lByte = RShift(lValue, lCount * BITS_TO_A_BYTE) And m_lOnBits(BITS_TO_A_BYTE – 1)
WordToHex = WordToHex & Right(“0” & Hex(lByte), 2)
Next
End Function

Public Function MD5(sMessage)
Dim x
Dim k
Dim AA
Dim BB
Dim CC
Dim DD
Dim a
Dim b
Dim c
Dim d

Const S11 = 7
Const S12 = 12
Const S13 = 17
Const S14 = 22
Const S21 = 5
Const S22 = 9
Const S23 = 14
Const S24 = 20
Const S31 = 4
Const S32 = 11
Const S33 = 16
Const S34 = 23
Const S41 = 6
Const S42 = 10
Const S43 = 15
Const S44 = 21

x = ConvertToWordArray(sMessage)

a = &H67452301
b = &HEFCDAB89
c = &H98BADCFE
d = &H10325476

For k = 0 To UBound(x) Step 16
AA = a
BB = b
CC = c
DD = d

FF a, b, c, d, x(k + 0), S11, &HD76AA478
FF d, a, b, c, x(k + 1), S12, &HE8C7B756
FF c, d, a, b, x(k + 2), S13, &H242070DB
FF b, c, d, a, x(k + 3), S14, &HC1BDCEEE
FF a, b, c, d, x(k + 4), S11, &HF57C0FAF
FF d, a, b, c, x(k + 5), S12, &H4787C62A
FF c, d, a, b, x(k + 6), S13, &HA8304613
FF b, c, d, a, x(k + 7), S14, &HFD469501
FF a, b, c, d, x(k + 8), S11, &H698098D8
FF d, a, b, c, x(k + 9), S12, &H8B44F7AF
FF c, d, a, b, x(k + 10), S13, &HFFFF5BB1
FF b, c, d, a, x(k + 11), S14, &H895CD7BE
FF a, b, c, d, x(k + 12), S11, &H6B901122
FF d, a, b, c, x(k + 13), S12, &HFD987193
FF c, d, a, b, x(k + 14), S13, &HA679438E
FF b, c, d, a, x(k + 15), S14, &H49B40821

GG a, b, c, d, x(k + 1), S21, &HF61E2562
GG d, a, b, c, x(k + 6), S22, &HC040B340
GG c, d, a, b, x(k + 11), S23, &H265E5A51
GG b, c, d, a, x(k + 0), S24, &HE9B6C7AA
GG a, b, c, d, x(k + 5), S21, &HD62F105D
GG d, a, b, c, x(k + 10), S22, &H2441453
GG c, d, a, b, x(k + 15), S23, &HD8A1E681
GG b, c, d, a, x(k + 4), S24, &HE7D3FBC8
GG a, b, c, d, x(k + 9), S21, &H21E1CDE6
GG d, a, b, c, x(k + 14), S22, &HC33707D6
GG c, d, a, b, x(k + 3), S23, &HF4D50D87
GG b, c, d, a, x(k + 8), S24, &H455A14ED
GG a, b, c, d, x(k + 13), S21, &HA9E3E905
GG d, a, b, c, x(k + 2), S22, &HFCEFA3F8
GG c, d, a, b, x(k + 7), S23, &H676F02D9
GG b, c, d, a, x(k + 12), S24, &H8D2A4C8A

HH a, b, c, d, x(k + 5), S31, &HFFFA3942
HH d, a, b, c, x(k + 8), S32, &H8771F681
HH c, d, a, b, x(k + 11), S33, &H6D9D6122
HH b, c, d, a, x(k + 14), S34, &HFDE5380C
HH a, b, c, d, x(k + 1), S31, &HA4BEEA44
HH d, a, b, c, x(k + 4), S32, &H4BDECFA9
HH c, d, a, b, x(k + 7), S33, &HF6BB4B60
HH b, c, d, a, x(k + 10), S34, &HBEBFBC70
HH a, b, c, d, x(k + 13), S31, &H289B7EC6
HH d, a, b, c, x(k + 0), S32, &HEAA127FA
HH c, d, a, b, x(k + 3), S33, &HD4EF3085
HH b, c, d, a, x(k + 6), S34, &H4881D05
HH a, b, c, d, x(k + 9), S31, &HD9D4D039
HH d, a, b, c, x(k + 12), S32, &HE6DB99E5
HH c, d, a, b, x(k + 15), S33, &H1FA27CF8
HH b, c, d, a, x(k + 2), S34, &HC4AC5665

II a, b, c, d, x(k + 0), S41, &HF4292244
II d, a, b, c, x(k + 7), S42, &H432AFF97
II c, d, a, b, x(k + 14), S43, &HAB9423A7
II b, c, d, a, x(k + 5), S44, &HFC93A039
II a, b, c, d, x(k + 12), S41, &H655B59C3
II d, a, b, c, x(k + 3), S42, &H8F0CCC92
II c, d, a, b, x(k + 10), S43, &HFFEFF47D
II b, c, d, a, x(k + 1), S44, &H85845DD1
II a, b, c, d, x(k + 8), S41, &H6FA87E4F
II d, a, b, c, x(k + 15), S42, &HFE2CE6E0
II c, d, a, b, x(k + 6), S43, &HA3014314
II b, c, d, a, x(k + 13), S44, &H4E0811A1
II a, b, c, d, x(k + 4), S41, &HF7537E82
II d, a, b, c, x(k + 11), S42, &HBD3AF235
II c, d, a, b, x(k + 2), S43, &H2AD7D2BB
II b, c, d, a, x(k + 9), S44, &HEB86D391

a = AddUnsigned(a, AA)
b = AddUnsigned(b, BB)
c = AddUnsigned(c, CC)
d = AddUnsigned(d, DD)
Next

MD5 = LCase(WordToHex(a) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d))
End Function

Response.Write(MD5(“123456”))

%>[/sourcecode]

DEMO: Test Et

(ASPREHBERI.NET SITESINDEN ALINTIDIR)

1 Yorum

 1. Merhaba makaleniz için teşekkürler . Bu kodu klasik asp sayfada çalıstırdığımda sayfanın birinde düzgün çalısırken diğerinde aşağıdaki hatayı veriyor.
  Microsoft VBScript runtime error ‘800a000d’
  Type mismatch: ‘m_l2Power’
  /md5.asp, line 88

  If (lValue And m_l2Power(31 – iShiftBits)) Then satırında hata veriyor.

  ben string veri gönderiyorum bu hatayı neden veriyor olabilir?

  sifreol=md5(parola) bu şekilde çağırıyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.